Huishoudelijk reglement

 • Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d. 26-3-1981 Tennisvereniging Albergen opgericht 16 Maart 1980
 • VERENIGINGSJAAR Is gelijk aan het kalenderjaar.

JUNIORENLEDEN

Kunnen zijn, personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de vijf jarige leeftijd hebben bereikt en de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

65+

Kunnen zijn, personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 65 jarige leeftijd hebben bereikt.

LEDEN BUITEN ALBERGEN

Voor het aannemen van leden buiten Albergen geldt het volgende:

 • ieder lid van de vereniging uit Albergen kan maximaal 1 lid buiten Albergen aanmelden
 • deze leden hebben dezelfde plichten en gedeeltelijk dezelfde rechten
 • bij een ledenstop gaan leden uit Albergen altijd voor
 • het blijft aan de beoordeling van het bestuur hoeveel leden er maximaal worden toegelaten

AANMELDING

Aanmelden kan via deze website: klik hier.

OPZEGGING

Opzegging van het lidmaatschap kan 2 keer per jaar in de maanden juni en november door een e-mail te sturen naar [email protected]. De ledenpas dient U ook in te leveren bij de ledenadministratie (zie pagina bestuur en commissies). ZOLANG DE LEDENPAS NIET INGELEVERD IS, GAAT DE CONTRIBUTIEVERPLICHTING GEWOON DOOR.

SCHORSING

Leden die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar besluiten van de algemene ledenvergadering of van het bestuur kunnen door het bestuur worden geschorst.

CONTRIBUTIE

De senioren - en juniorenleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluiten van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

TOERNOOI OP UITNODIGING

Dit kan onder de volgende voorwaarden:

 • de organisator moet lid van de vereniging zijn;
 • er dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan het bestuur (p/a bij het secretariaat). Dit dient zodanig vroegtijdig te geschieden dat het bestuur in de gelegenheid is om in een reguliere bestuursvergadering (elke eerste maandag van de maand) zich over het verzoek te beraden;
 • er dient een borgsom van € 150 te worden betaald, waarvan – bij een goed volgens de regels verlopen toernooi – na afloop € 100 aan de organisator wordt teruggegeven. Indien de genodigden uit uitsluitend TVA-leden bestaan hoeft er geen borgsom c.q. vergoeding te worden betaald;
 • de organisator dient vooraf overleg te plegen met de beheerscommissie. Bij de afrekening worden de kantineprijzen gehanteerd en er mag geen drank en/of voedsel door de organisator of derden worden meegenomen (oftewel: er dient gebruik te worden gemaakt van het reguliere kantineassortiment). Uitzondering hiervoor wordt gemaakt indien de organisator gebruik wil maken van catering; dat wordt toegestaan, waarbij het de voorkeur van het bestuur geniet dat dit wordt uitbesteed aan een sponsor van de vereniging;
 • de organisator wordt vooraf schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het eventuele niet-naleven van de regels. Deze regels zijn verwoord in een door de organisator vooraf te ondertekenen contract en luiden o.a. als volgt: de huisregels van TVA (deze hangen in de kantine) dienen in acht te worden genomen; er mogen maximaal 30 mensen uitgenodigd worden c.q. aanwezig zijn; er mag niet met gewone schoenen op de tennisbanen worden gelopen; om 23 uur dient alle buitenverlichting gedoofd te zijn; om 23 uur dient het terras verlaten te zijn; om 23 uur mag er buiten het complex geen muziek meer hoorbaar zijn; om uiterlijk 1 uur dient ook de kantine te worden gesloten; het complex dient door de genodigden rustig te worden verlaten; het complex (inclusief kantine en keuken) dient schoon te worden achtergelaten;
 • er wordt maximaal één “toernooi op uitnodiging met beschikbaarstelling van de kantine” per maand toegestaan in een door het bestuur aangewezen periode (juli tot en met november), wat erop neerkomt dat er maximaal 5 van deze activiteiten op jaarbasis kunnen plaatsvinden.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden.

BAANROOSTER

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanrooster.

ADRESWIJZIGING

De leden zijn verplicht ten spoedigste aan de ledenadministratie adreswijziging op te geven.